SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI

Base

Name

SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI

Academic title(s)

professor at Kazimierz Wielki University

Institute

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Department

Faculty of Administration and Social Sciences, Institute of Law, Administration and Management

Address

ul. Ogińskiego 16

Zip code

Bydgoszcz

Country

Poland

Phone

604328120

Visible Email Address

slawomirkamosinski@ukw.edu.pl

Short biography

Research area: privatisation of companies in Poland and Central Europe after 1990, changes of branch structures of companies, changes in production technology, development advancing technologies, local and regional development, territorial marketing.

Recent publications

1) Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950 – 1980 na przykładzie regionu kujawsko – pomorskiego (Microeconomic picture of industry of the People‘s Republic of Poland within 1950-1980 on the basis of Kuyavia and Pomerania Region example), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007, p. 358.
2) Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w latach 1919 – 1939 (Tranformations in the industry of the Wielkopolska Region within 1919-1939), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2008, p. 271.
3) Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004 (Enterprises under construction. Privatization and restructuring of enterprises in Kuyavia and Pomerania Region within 1990-2004), Bydgoszcz 2015, p. 317.
Papers:
1) Arbeitskultur in der Industrie in der Volksrepublik Polen (1950 – 1989), [in:] ‘Studia Historiae Oeconomicae’ 2009, no 27, p. 205 – 227.
2) Modernizacja oparta na strategii naśladownictwa. Polski przemysł w latach 1950 – 1989 a import i eksport myśli technicznej, (Modernization basing on “me-too” imitation strategy. Polish industry within 1950-1989 and import and export of technical thought), [in:] Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, ed. by E. Kościk and T. Głowiński, Wrocław 2009, p. 297 – 314
3) Realization of Labor in the Polish People’s Republic of Poland, [in:] ‘Studia Historiae Oeconomicae’ 2012, no 30, p. 53 – 70.
4) Samochodowy transport ciężarowy w Polsce u schyłku Polski Ludowej i w okresie transformacji ustrojowej (1989-2004), (Heavy vehicle transport in Poland at the end of the People’s Republic of Poland in the period of system transformation 1989-2004), [in:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, ed. by T. Głowiński and R. Klementowski, Wrocław 2014, p. 31 – 57.
5) Marka produktów w okresie transformacji gospodarki polskiej (analiza empiryczna), (Brand of Products in the Transformation Period of Polish Economy – an Empirical Analysis), [in:] Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014, no 6, p. 63-74.
6) Przewozy ładunków drogą lotniczą w Polsce w latach 1945-1989 i po przełomie ustrojowym 1989 roku. Zarys problemu, (Air transport of goods in Poland within 1945-1989 and after political breakthrough in 1989. Problem overviev). [in:] Działalność lotnicza w Polsce, ed. by K. Biskup and Z. Bukowski, Bydgoszcz 2015, p. 83-100.
7) Benefits Package Agreement – A Special Privilege For Employees, [in:] ‘Studia Historiae Oeconomicae’ 2015, no 33.
8) Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku), (Work as a Duty versus Work as Source of Satisfaction. Historical Study of the Role and Importance of the Work in Polish History (after 1945)), [in:] ‘Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym’ 2016, vol. 19, no 2, p. 63-79.
9) Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska naturalnego, (Enerprise ownership restructuring and environmental protection problem.) [in:] Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, ed. by Tomasz Głowiński and Marek Zawadka, Wrocław 2016, p. 307-326.
10) Employee Companies as a form of dissemination of ownership within the period of state enterprises privatization in Poland since 1990., [in:] ‘Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques’ 2017, no 54, p. 59- 69, on-line: http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul54_2017.php
11) State security and armed forces of Polish Republic in the policy statements (‘exposé’) of Polish Prime Ministers (from Tadeusz Mazowiecki to Beata Szydło),
„Víjs’-kovo-Naukovij Vísnik”, 2016, Vip. 26, s. 214-233,
ISSN: 2313-5603
12) The Role of Local Government in Supporting Ownership Transformation at Enterprises in Poland after 1990, [w:] PROCEEDINGS 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, ISF 2017, European Scientific Institute, ESI (publishing) 2017, ISBN 978-608-4642-55-8, s. 270-280, on-line: http://eujournal.org/files/journals/1/books/7th.ISF.Oxford.pdf

Role in Tensions of Europe

Participant

Research interests

Migration, Mobilty, Energy, Governance, Knowledge Networks

Additional research interests

industry, entrepreneurs, employees